PEMEGANG SAHAM

/ JUMLAH SAHAM BEREDAR

No Tahun Buku Jumlah Saham
1 1 January 2020 - 31 Desember 2020 348.386.472
2 1 January 2019 - 31 Desember 2019 348.386.472

/ KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM 5% ATAU LEBIH

No Nama Jumlah Persen Saham
1 PT SRIHANA UTAMA 123,522,776 35,46
2 PT NGRUMAT BONDO UTOMO 87,302,164 25,06
3 PT WARISAN KISAH BUNDA 75,438,688 21,65

PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM DIBAWAH 5%

No Nama Jumlah Persen Saham
1 MASYARAKAT 62,122,844 17,83

Susunan Pemegang Saham

Susunan Pemegang Saham

Performa Harga Saham